Skip to content

บริการ

One Nurse

บริการนักบริบาล

จัดหานักบริบาลให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน

นักบริบาลที่ให้บริการ จะเป็นเจ้าหน้าที่ให้การพยาบาลแบบมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมจริง และมีประสบการณ์การทำงานจริง