Skip to content
Vector-7

DOWELL

เราคือที่หนึ่ง ถนัดเรื่องพาลูกค้าปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจของ คุณทันสมัยแต่ตอบโจทย์ลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น บริการของเรามีชื่อแพลตฟอร์มที่เรียก ว่า “DOWELL” ให้บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ ถึงหน้าบ้านคุณ แค่ง่าย ๆ โหลดแอปเดียวได้ ทั้งพบหมอออนไลน์ ได้ทั้งเวชภัณฑ์และยา และยังเรียกบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้
แค่กดสั่งเราก็ส่ง “ให้ดูเวลดูแลคุณ”

Vector-7

DOWELL

เราคือที่หนึ่ง ถนัดเรื่องพาลูกค้าปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจของ คุณทันสมัยแต่ตอบโจทย์ลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น บริการของเรามีชื่อแพลตฟอร์มที่เรียก ว่า “DOWELL” ให้บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ ถึงหน้าบ้านคุณ แค่ง่าย ๆ โหลดแอปเดียวได้ ทั้งพบหมอออนไลน์ ได้ทั้งเวชภัณฑ์และยา และยังเรียกบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้
แค่กดสั่งเราก็ส่ง “ให้ดูเวลดูแลคุณ”

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โลเคิลไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด

บริษัท โลเคิล ไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ได้ด้วยเทคโนโลยีหรือการประยุกต์ใช้เครื่องมือและงานบริการใหม่ ๆ ที่เข้ามาเยือนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม บริษัท ฯ เริ่มให้บริการจากการส่งยาช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมาให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นการช่วยให้บริการสาธารณสุขในชุมชนดีขึ้น โดยได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงทำให้บริษัท ฯ ยังคงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ยังต่อขยายไปยังระบบด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการให้บริการในหน่วยบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาล และยังสามารถสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เพื่อคนในพื้นที่ได้ดูแลกันเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โลเคิลไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด

บริษัท โลเคิล ไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ได้ด้วยเทคโนโลยีหรือการประยุกต์ใช้เครื่องมือและงานบริการใหม่ ๆ ที่เข้ามาเยือนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม บริษัท ฯ เริ่มให้บริการจากการส่งยาช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมาให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นการช่วยให้บริการสาธารณสุขในชุมชนดีขึ้น โดยได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงทำให้บริษัท ฯ ยังคงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ยังต่อขยายไปยังระบบด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการให้บริการในหน่วยบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาล และยังสามารถสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เพื่อคนในพื้นที่ได้ดูแลกันเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โลเคิลไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด

บริษัท โลเคิล ไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ได้ด้วยเทคโนโลยีหรือการประยุกต์ใช้เครื่องมือและงานบริการใหม่ ๆ ที่เข้ามาเยือนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม บริษัท ฯ เริ่มให้บริการจากการส่งยาช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมาให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นการช่วยให้บริการสาธารณสุขในชุมชนดีขึ้น โดยได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงทำให้บริษัท ฯ ยังคงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ยังต่อขยายไปยังระบบด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการให้บริการในหน่วยบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาล และยังสามารถสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เพื่อคนในพื้นที่ได้ดูแลกันเองได้อย่างยั่งยืน

บริการของเรา

My services

ขั้นตอนการให้บริการ

Dowell

บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงหน้าบ้าน

 

บริการของเรา

My services

ขั้นตอนการให้บริการ

Dowell

บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงหน้าบ้าน

บริการของเรา

My services

ขั้นตอนการให้บริการ

Dowell

บริการส่งยาและเวชภัณฑ์

ถึงหน้าบ้าน

New Service

บริการใหม่ๆ

New Service

บริการใหม่ๆ

New Service

บริการใหม่ๆ

All Service

บริการทั้งหมด

DOWELL

University

ลงทะเบียนส่งยาด่วน

ในวัน ง่าย ๆ 3 ขั้นตอน 

ลงทะเบียนส่งยาด่วน

ในวัน ง่าย ๆ 3 ขั้นตอน 

ลงทะเบียนส่งยาด่วน

ในวัน ง่าย ๆ 3 ขั้นตอน 

Group 427324627 (1) 2

พื้นที่ให้บริการของ DOWELL

Group 427324627 (1) 2

พื้นที่ให้บริการของ DOWELL

Group 427324627 (1) 2

พื้นที่ให้บริการของ DOWELL

สัมภาษณ์ dowell

โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต

สัมภาษณ์ dowell

โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต

สัมภาษณ์ dowell

โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต