Skip to content

บริการ

เชื่อมระบบเวชระเบียน

เชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล

เชื่อมระบบเวชระเบียน

ระบบของ DOWELL สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลได้หาก ทางระบบดังกล่าวสามารถเปิดให้เชื่อมได้ โดยการเชื่อมจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทางหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานและมาตรฐานการเก็บข้อมูลตาม พรบ. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สนใจใช้บริการคลิก