Skip to content

เกี่ยวกับเรา

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการกับชุมชนโดยเน้นเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยให้คนในชุมชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่บริษัทใช้วางเป็นโครงสร้างในการพัฒนาบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ออกมาบริการกับชุมชน

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

เพื่ออำนวยความสะดวกชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งทำให้การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเกิดขึ้นในตามชุมชนต่าง ๆ ในขณะที่ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยยังมีช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง ช่องว่างที่ทางทีมบริหารมองเห็นนี้เอง หมายถึงว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเริ่มต้นพัฒนา Platform และเตรียมความสามารถในการเติบโตของความต้องการเข้าถึงความสะดวกสบายต่าง ๆ ได้มากขึ้น

About1

การเริ่มต้นการนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการในจุดต่าง ๆ

ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น การดูแลเรื่องอาหารการกิน หรือการช่วยขยายฐานเศรษฐกิจในชุมชน เช่น การนำพืชผลทางการเกษตรขึ้นจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ (e-commerce) หรือการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อบริการส่งอาหาร (Food Delivery) และการบริการการส่งสินค้าต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดความสะดวกสบาย เป็นต้น

Group 427324306 (1)
Group 4273243045

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการกับชุมชนโดยเน้นเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยให้คนในชุมชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่บริษัทใช้วางเป็นโครงสร้างในการพัฒนาบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ออกมาบริการกับชุมชน

About1

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

เพื่ออำนวยความสะดวกชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งทำให้การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเกิดขึ้นในตามชุมชนต่าง ๆ ในขณะที่ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยยังมีช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง ช่องว่างที่ทางทีมบริหารมองเห็นนี้เอง หมายถึงว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเริ่มต้นพัฒนา Platform และเตรียมความสามารถในการเติบโตของความต้องการเข้าถึงความสะดวกสบายต่าง ๆ ได้มากขึ้น

Group 427324306 (1)

การเริ่มต้นการนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการในจุดต่าง ๆ

ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น การดูแลเรื่องอาหารการกิน หรือการช่วยขยายฐานเศรษฐกิจในชุมชน เช่น การนำพืชผลทางการเกษตรขึ้นจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ (e-commerce) หรือการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อบริการส่งอาหาร (Food Delivery) และการบริการการส่งสินค้าต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดความสะดวกสบาย เป็นต้น

Group 4273243045

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการกับชุมชนโดยเน้นเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยให้คนในชุมชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่บริษัทใช้วางเป็นโครงสร้างในการพัฒนาบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ออกมาบริการกับชุมชน

About1

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

เพื่ออำนวยความสะดวกชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งทำให้การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเกิดขึ้นในตามชุมชนต่าง ๆ ในขณะที่ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยยังมีช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง ช่องว่างที่ทางทีมบริหารมองเห็นนี้เอง หมายถึงว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเริ่มต้นพัฒนา Platform และเตรียมความสามารถในการเติบโตของความต้องการเข้าถึงความสะดวกสบายต่าง ๆ ได้มากขึ้น

Group 427324306 (1)

การเริ่มต้นการนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการในจุดต่าง ๆ

ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น การดูแลเรื่องอาหารการกิน หรือการช่วยขยายฐานเศรษฐกิจในชุมชน เช่น การนำพืชผลทางการเกษตรขึ้นจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ (e-commerce) หรือการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อบริการส่งอาหาร (Food Delivery) และการบริการการส่งสินค้าต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดความสะดวกสบาย เป็นต้น