Skip to content

บริการ

E-commerce

บริการส่งสินค้าออนไลน์

บริการส่งสินค้าออนไลน์ ที่โดดเด่น

ในเรื่องช่วยเหลือ สนับสนุนสินค้าและร้านค้าในชุมชน ภายใต้ชื่อบริการ OneChat Shop ให้บริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ได้ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการ e-commerce : อ.หาดใหญ่ (สงขลา)  อ.นางรอง (บุรีรัมย์)